Hero background image

Naturtypekartlegging av utviklingstomt


Ved utvikling av tomter for næringsbygg, foretar Bulk Industrial Real Estate alltid en naturtypekartlegging av området. I noen tilfeller gjør vi også ytterligere kartlegginger av natur, for eksempel av vilt, fugl og amfibier. Vi har ambisiøse bærekraftsmål og jobber hver dag for å begrense vår påvirkning på miljøet. Naturtypekartleggingen blir gjennomført ved tredjepartsrådgivere, der COWI er en av våre hovedsamarbeidspartnere.


Kartlegging av Enebakk-tomt

Våre rådgivere i COWI gjennomførte i juni 2023 en naturkartlegging av en av våre utviklingseiendommer i Enebakk kommune. Denne kartleggingen ble gjennomført av naturforvalter Daniel Skoog. Skoog gjennomførte en såkalt NiN-kartlegging av tomten ved Bulk Park Enebakk.

- NiN står for Natur i Norge og er Miljødirektoratets instruks for naturkartlegging. Kartleggingen tar for seg vegetasjon, planter, sopp og lav. Det består først av en forberedelsesdel, selve befaringen og deretter rapportering. I dag har vi gjennomført en befaring hvor vi søker etter og avgrenser naturtyper i området, forteller Skoog.


Daniel Skoog, naturforvalter hos COWI
Daniel Skoog, naturforvalter hos COWI på befaring i Enebakk


Skoog har master i naturforvaltning og 5 års erfaring fra naturkartlegging. Han forteller at fokuset på naturverdier og naturkartlegging har hatt en positiv utvikling.

- Min oppfatning er at naturkartlegging nå i større grad enn tidligere er en naturlig og akseptert del av arealplanlegging. Det stilles oftere krav fra kommunene, og naturverdiene er en del av premissene for arealplanleggingen, sier Skoog.


Det finnes alltid et visst element av spenning ved befaringer, selv om man kan ha en formening om hvilke naturtyper finnes i et område.

- Miljødirektoratets instruks inneholder ca. 100 forskjellige naturtyper. Basert på forundersøkelser av blant annet geologi, terreng og andre forhold kan man på forhånd ofte ha en tanke om hvilke naturtyper du finner. Men det er alltid gøy når du for eksempel oppdager en rødlisteart som ikke finnes på området fra før av, forteller Skoog.


Bulk Industrial Real Estate gjennomfører naturkartlegginger i sammenheng med reguleringsplanarbeider eller i forkant av et byggeprosjekt. Dersom det gjennom kartleggingen oppdages spesielle naturverdier, går vi nærmere inn og vurderer om og hvordan disse naturverdiene kan ivaretas, og hvordan negative konsekvenser kan begrenses ved utvikling av området.