Hero background image

Bulk Infrastructure og bærekraft

Våre bærekraftsmål

100 % emission reduction

Bærekraft som forretningsmodell

For Bulk er bærekraft en nøkkelinvestering for langsiktig virksomhet. Alle våre forretningsområder tar skritt for å minimere negativ påvirkning på miljøet og samfunnet, skalere det positive og sikre vekst gjennom målrettet bærekraftsarbeid.

Målet om å oppnå netto nullutslipp er en sentral del av arbeidet med å takle klimaendringer og begrense global oppvarming til godt under 2 grader Celsius over førindustrielt nivå, som fastsatt i Parisavtalen om klimapolitikk.

I mai 2021 forpliktet vi oss til å støtte målet om netto-null utslipp av klimagasser innen 2050 eller tidligere – og kunngjorde delmål for å navigere overgangen ettersom vi erkjenner at det er de neste 6 årene som vil være de klart viktigste for å nå netto-null målet.

Bulk har vurdert klimarisikoer og -muligheter etter prosedyren satt av Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (“TCFD”). Ved å kartlegge risikoer og muligheter kan vi sette i gang de riktige handlingene for å unngå negativ innvirkning på våre eiendommer og heller oppskalere muligheter på veien til netto-null.

50 % emission reduction
30 % emission reduction
100 % emission reduction

Våre beliggenheter i Norden gir oss fordelen av fornybar kraft og et stabilt energinett. Fornybar kraft utgjør nesten 100 prosent av energien i Norge. Som et resultat er Bulks utslipp i scope 1 og 2 svært lave.

Størstedelen av Bulks utslipp kommer fra aktiviteter i forsyningskjeden vår og gjenspeiles i scope 3-utslipp. Med Bulk-modulen er vårt omfang i scope 3 for bygging av eiendom allerede godt sammenlignet med den generelle byggebransjen. Bulk er på gjennomsnittsnivået med utslipp fra bygging av digital infrastrukturindustri, og med skaleringen av våre løsninger de neste årene vil vårt hovedfokus være å redusere påvirkningen fra scope 3 sammen med våre leverandører.


Scope model

Verden står overfor en økende etterspørsel etter sikker og varig infrastruktur, samtidig som vi ser at ulike fysiske miljøer blir stadig mer usikre og turbulente. For å møte disse motstridende trendene, har Bulk utført en klimaanalyse basert på anbefalinger fra TCFD:

PDF: Bulk Infrastructure Group TCFD & Carbon Accounting


PDF: Bulk Infrastructure Group TCFD Report 2022